Algemene Voorwaarden - Bijzonder Baby en Kids Wolvega

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bijzonder Baby & Kids, kinderkleding, babykleding en babyartikelen gevestigd aan de Hoofstraat Oost 17, 8471 JH te Wolvega, Nederland.

Kamer van Koophandel nummer: 77133285
BTW nummer: NL003152166B72

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bijzonder baby&kids zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bijzonder baby&kids worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bijzonder baby&kids ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bijzonder baby&kids zijn vrijblijvend en Bijzonder baby&kids behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bijzonder baby&kids. Bijzonder baby&kids is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bijzonder baby&kids dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW. Eventuele handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.
3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (verzenden onder rembours of ophalen in de winkel). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Bijzonder baby&kids.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bijzonder baby&kids bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bijzonder baby&kids haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bijzonder baby&kids om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bijzonder baby&kids gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bijzonder baby&kids.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Bijzonder baby&kids opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bijzonder baby&kids verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bijzonder baby&kids geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bijzonder baby&kids garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bijzonder baby&kids daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw klacht komen wij met een passende oplossing.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bijzonder baby&kids de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt en onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als consument volgens de wet ‘verkopen op afstand’ het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Bijzonder baby&kids te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt en onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zodra wij uw bestelling in originele staat en onbeschadigd weer hebben ontvangen, wordt het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen teruggestort.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Bijzonder baby&kids producten aan de afnemer levert, is Bijzonder baby&kids nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bijzonder baby&kids ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
8.2 Elke aanspraak van de afnemer van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Bijzonder baby&kids; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik of onderhoud van de producten;
8.3 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Reclamaties welke door Bijzonder baby&kids na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bijzonder baby&kids in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bijzonder baby&kids, dan wel tussen Bijzonder baby&kids en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bijzonder baby&kids, is Bijzonder baby&kids niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bijzonder baby&kids.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bijzonder baby&kids ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Bijzonder baby&kids gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bijzonder baby&kids kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Bijzonder baby&kids schriftelijk opgave doet van een adres, is Bijzonder baby&kids gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bijzonder baby&kids schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Bijzonder baby&kids gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bijzonder baby&kids deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bijzonder baby&kids in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bijzonder baby&kids vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Bijzonder baby&kids is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.